Apocheiridium (Apocheiridium) pinium Morikawa, 1953

Apocheiridium (Apocheiridium) pinium Morikawa, 1953

Rank:

Species

Notes:

Suborder:

Superfamily:

Family:

Subfamily:

Subgenus:

Apocheiridium pinium Morikawa 1953a: 347-348, figs 1d-g; Morikawa, 1960: 135, plate 3 fig. 5, plate 8 fig. 15, plate 9 fig. 16, plate 10 fig. 20; Morikawa, 1962: 419; Sato, 1978c: 41; Sato, 1979a: 100-102, figs 11a-o, plates 8, 17; Sato, 1979d: 44; Sato, 1980b: 65-71, figs 1-3; Sato, 1980d: plate 6; Sato, 1982c: 34; Sato, 1984d: fig. 2; Sato, Takano and Nakajima, 1988: 24; Sato, 1994b: 80.

Apocheiridium (Apocheiridium) pinium Morikawa: Harvey, 1991a: 435-436.

Genus

Family