Mastigoproctus giganteus scabrosus Pocock, 1902

Subspecies

Mastigoproctus giganteus scabrosus Pocock, 1902c: 48; Mello-Leitão, 1931: 28; Franganillo, 1936: 147 (as Mastigoproctus giganteus scatrosus [sic]); Harvey, 2003c: 67.

Type Locality

Oaxaca, Mexico.

Distribution

Distribution
Mexico

Latitude: 17°N

Longitude: 97°W

Coordinates based upon: Oaxaca (IMPRECISE)